Α. Η ΑΙΤΗΣΗ: των υποψηφίων συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Υπογεγραμμένη δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής του παρόντος κανονισμού

β) Λεπτομερές ιδιόγραφο Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο καταγράφεται η οικογενειακή και οικονομική κατάσταση, οι σπουδές, τα ενδιαφέροντα, οι επιδεξιότητες, οι επιδόσεις, συμμετοχή σε ομάδες, άλλες δραστηριότητες

γ) Ιατρική βεβαίωση για τη σωματική, ψυχική και πνευματική αρτιότητα της ενδιαφερομένης

δ) Δύο συστατικές επιστολές.

ε) Εκκαθαριστικά γονέων και ενδιαφερομένων υποψηφίων.

στ) Προκειμένου περί ανανέωσης, Εισηγητικό Σημείωμα της Διευθυντρίας.

Β. Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ: των σπουδαστριών που περιλαμβάνονται στον πίνακα οριστικοποιείται με επικυρωτική απόφαση της Διοικούσης Επιτροπής, ύστερα από την εξέταση των παρακάτω πιστοποιητικών, που υποβάλλονται μέσα σε ένα μήνα το αργότερο από της γνωστοποιήσεως σ’ αυτές της κατ’ αρχήν εισαγωγής τους.

  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως.
  2. Πιστοποιητικό σπουδών που δείχνει έτος εγγραφής, έτος φοίτησης, έτη υποχρεωτικής φοίτησης, βαθμούς εισαγωγής στη σχολή και επίδοσης τελευταίου έτους.
  3. Ιατρική Γνωμάτευση για την κατάσταση της υγείας τους (δίδεται σχετικό έντυπο προς συμπλήρωση από το Γραφείο της Διεύθυνσης) και Α.Μ.Κ.Α
  4. Εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας των ιδίων και των γονέων τους ή βεβαίωση από την Εφορία, την Νομαρχία ή την Κοινότητα για την οικονομική κατάστασή τους.
  5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599 ότι δεν έχουν καταδικασθεί ή διωχθεί για αδίκημα του Ποινικού Νόμου.
  6. Για την ανανέωση της φιλοξενίας εξετάζεται ο φάκελος της σπουδάστριας, το Εισηγητικό Σημείωμα της Διευθυντρίας, ενώ ακολουθεί και συνέντευξη.
  7. Οι σπουδάστριες φέρουν την ευθύνη για την πληρότητα και την ακρίβεια των ανωτέρω στοιχείων και αποδέχονται ότι η παροχή ψευδών ή/και παραπλανητικών στοιχείων ή/και απόκρυψης στοιχείων δημιουργεί λόγο για την απομάκρυνσή τους από το Αμαλίειον.