ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΜΑΛΙΕΙΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο

 

Ο παρών κανονισμός διέπει την εσωτερική λειτουργία του Σπουδαστικού Τμήματος του Οικοτροφείου. Στοχεύει στην οριοθέτηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων των φιλοξενουμένων σπουδαστριών και στη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Αμαλιείου, σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού, συνεργασίας και κατανόησης.

 

Οι σπουδάστριες οφείλουν σεβασμό στις αξίες και αρχές που διαπνέουν το καταστατικό του Σωματείου, δηλαδή τη χριστιανική αγάπη, την ευσέβεια στον Θεό, την πίστη και αφοσίωση στα ιδανικά της πατρίδας, τον σεβασμό στους ανωτέρους, τη φιλανθρωπία, την ταπεινοφροσύνη, την κοσμιότητα, την καρτερία και την αγάπη προς την εργασία και την εθελοντική προσφορά.

 

ΑΡΘΡΟ 2ο

 

Σκοπός του σπουδαστικού τμήματος του Αμαλιείου Οικοτροφείου Θηλέων (εφεξής χάριν συντομίας «ΑΜΑΛΙΕΙΟΝ») είναι η ηθική στήριξη, οικονομική ενίσχυση και πνευματική ανάπτυξη σπουδαστριών Ανωτάτων, Ανωτέρων και Μέσων, Τεχνικών και Επαγγελματικών Ιδρυμάτων, που είναι ορφανές από δύο ή ένα γονέα, δεν έχουν οικονομική ευχέρεια, είναι μέλη πολυτέκνων οικογενειών ή οικογενειών που περιλαμβάνουν άτομα με ειδικές ανάγκες και διακρίνονται για την επιμέλεια και το ήθος τους.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο

 

Η φιλοξενία των σπουδαστριών στο Αμαλίειον είναι εντελώς δωρεάν. Δεν υπάρχει επιβάρυνση ή συμμετοχή των φιλοξενουμένων στις δαπάνες του Αμαλιείου.

 

Το Αμαλίειον επιφυλάσσεται να δημιουργήσει τμήμα μεταπτυχιακών σπουδαστριών, που θα λειτουργεί με ειδικούς όρους, μεταξύ των οποίων δεν αποκλείεται να υπάρχει μικρή συμμετοχή στις δαπάνες των προσφερομένων παροχών του Αμαλιείου.

 

ΑΡΘΡΟ 4ο

 

Για την πραγμάτωση του παραπάνω σκοπού το Αμαλίειον:

 

Διατηρεί στις εγκαταστάσεις του στο Μαρούσι Αττικής, στέγη σπουδαστριών υπνοδωμάτια, ατομικά λουτρά και WC, ειδικούς χώρους για μελέτη, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, βιβλιοθήκη, αίθουσα Η/Υ, αθλητικές εγκαταστάσεις και Θέατρο.

 

Οργανώνει  καλλιτεχνικές, πολιτιστικές, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, εκθέσεις, επιμορφωτικές συναντήσεις για τις σπουδάστριες, σεμινάρια και συνέδρια.

 

Προτάσεις δέχεται και από τις σπουδάστριες για την παρουσία θεμάτων, που εγκρίνονται από τη Διοικούσα Επιτροπή.

 

Παρέχει στην Tραπεζαρία του Οικοτροφείου πρωινό καθημερινά και ένα γεύμα, πλην Σαββάτου και Κυριακής .

 

ΑΡΘΡΟ 5ο

 

Στο Αμαλίειον εισάγονται κατά την απόλυτη κρίση της Διοικούσης Επιτροπής σπουδάστριες Ανωτάτων, Ανωτέρων και Μέσων Τεχνικών ή Επαγγελματικών Σχολών που είναι ορφανές από δύο ή ένα γονέα ή είναι μέλη πολυτέκνων οικογενειών ή οικογενειών που περιλαμβάνουν άτομα με ειδικές ανάγκες, ή μέλη οικογενειών που δεν έχουν οικονομική ευχέρεια και δεν είναι κάτοικοι του νομού Αττικής ή είναι Έλληνες του εξωτερικού.

 

Κατ’ εξαίρεσιν, σε ειδικές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με αιτιολογημένη απόφαση, να εγκρίνει την αίτηση φιλοξενίας σπουδαστριών, που είναι κάτοικοι του νομού Αττικής.

 

Επίσης, κατ’ εξαίρεσιν μπορούν να γίνουν δεκτές σπουδάστριες ξένων πανεπιστημίων, Ελληνίδες ή αλλοδαπές, σε εκτέλεση προγραμμάτων ανταλλαγής φιλοξενίας σε βάση αμοιβαιότητας.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο

 

Η εισαγωγή των σπουδαστριών γίνεται για ένα ακαδημαϊκό έτος και ισχύει για όσο χρόνο διαρκεί η ακαδημαϊκή σπουδή, όπως ορίζεται από το αντίστοιχο Ίδρυμα ή Σχολή, με δυνατότητα ανανέωσης της φιλοξενίας τους κατά την απόλυτη κρίση της Διοικούσης Επιτροπής, όχι ,όμως, πέρα από τα υποχρεωτικά έτη σπουδών.

 

Η εισαγωγή ή η ανανέωση γίνεται με απόφαση της Διοικούσης Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση Επιτροπής, η οποία κατά την αξιολόγηση λαμβάνει υπ’ όψιν τα ακόλουθα:

 

1.Για την εισαγωγή λαμβάνονται υπ’ όψιν τα προβλεπόμενα του άρθρου 1.

 

2.Για την ανανέωση συνυπολογίζονται η επιμέλεια, το ήθος και ο ζήλος των οικοτρόφων, καθώς και το Εισηγητικό Σημείωμα της Διευθυντρίας.

 

3.Το Αμαλίειον παρέχει στις σπουδάστριες όλα τα μέσα για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του χρόνου σπουδών τους. Έχει όμως την αξίωση να ανταποκρίνονται στις σπουδαστικές υποχρεώσεις τους να παρακολουθούν κανονικά τα μαθήματα και να προσκομίζουν την αναλυτική βαθμολογία.

 

Το Αμαλίειον με κανένα τρόπο δεν ανέχεται φαινόμενα προσχηματικών σπουδών. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο η Διευθύντρια μπορεί οποτεδήποτε να ζητήσει από τη σπουδάστρια αποδείξεις κανονικής φοίτησης.

 

ΑΡΘΡΟ 7ο

 

Α.Η αίτηση των υποψηφίων συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α)Υπογεγραμμένη δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής του παρόντος κανονισμού

 

β)Λεπτομερές ιδιόγραφο Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο καταγράφεται η οικογενειακή και οικονομική κατάσταση, οι σπουδές, τα ενδιαφέροντα, οι επιδεξιότητες, οι επιδόσεις, συμμετοχή σε ομάδες, άλλες δραστηριότητες

 

γ)Ιατρική βεβαίωση για τη σωματική, ψυχική και πνευματική αρτιότητα της ενδιαφερομένης

 

δ)Δύο συστατικές επιστολές.

 

ε)Εκκαθαριστικά γονέων και ενδιαφερομένων υποψηφίων.

 

στ)Προκειμένου περί ανανέωσης, Εισηγητικό Σημείωμα της Διευθυντρίας.

 

Β.Η εισαγωγή των σπουδαστριών που περιλαμβάνονται στον πίνακα οριστικοποιείται με επικυρωτική απόφαση της Διοικούσης Επιτροπής, ύστερα από την εξέταση των παρακάτω πιστοποιητικών, που υποβάλλονται μέσα σε ένα μήνα το αργότερο από της γνωστοποιήσεως σ’ αυτές της κατ’ αρχήν εισαγωγής τους.

 

Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως.

Πιστοποιητικό σπουδών που δείχνει έτος εγγραφής, έτος φοίτησης, έτη υποχρεωτικής φοίτησης, βαθμούς εισαγωγής στη σχολή και επίδοσης τελευταίου έτους.

Ιατρική Γνωμάτευση για την κατάσταση της υγείας τους (δίδεται σχετικό έντυπο προς συμπλήρωση από το Γραφείο της Διεύθυνσης) και Α.Μ.Κ.Α

Εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας των ιδίων και των γονέων τους ή βεβαίωση από την Εφορία, την Νομαρχία ή την Κοινότητα για την οικονομική κατάστασή τους.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599 ότι δεν έχουν καταδικασθεί ή διωχθεί για αδίκημα του Ποινικού Νόμου.

Για την ανανέωση της φιλοξενίας εξετάζεται ο φάκελος της σπουδάστριας, το Εισηγητικό Σημείωμα της Διευθυντρίας, ενώ ακολουθεί και συνέντευξη.

Οι σπουδάστριες φέρουν την ευθύνη για την πληρότητα και την ακρίβεια των ανωτέρω στοιχείων και αποδέχονται ότι η παροχή ψευδών ή/και παραπλανητικών στοιχείων ή/και απόκρυψης στοιχείων δημιουργεί λόγο για την απομάκρυνσή τους από το Αμαλίειο.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο

 

Η συμμετοχή των φιλοξενουμένων σπουδαστριών σε εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, οι οποίες οργανώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης και με προτάσεις των ιδίων σπουδαστριών, συμβάλλει στην ανάδειξη της κοινωνικής συμπεριφοράς. Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων, το οποίο καταρτίζεται, εγκρίνεται κάθε φορά από τη Διοικούσα Επιτροπή.

 

Το Αμαλίειον προωθεί και καλλιεργεί την προσαρμοστικότητα, τη συλλογικότητα και την αλληλεγγύη της σπουδαστικής κοινότητάς του. Παράπονα ως προς τη σπουδαστική κοινότητα ή ανακοινώσεις αναρτώνται στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Τραπεζαρίας.

 

Οι φιλοξενούμενες σπουδάστριες ενημερώνουν τη Διεύθυνση για οποιαδήποτε απουσία από το Οικοτροφείο Οι συνεχείς απουσίες πρέπει να αιτιολογούνται επαρκώς για την εκτίμηση της κανονικότητας της προσφερομένης φιλοξενίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί κατά την κρίση του την αιτιολόγηση των απουσιών και επιβάλλει κυρώσεις.

 

Οι σπουδάστριες αναφέρονται ιεραρχικά για οποιοδήποτε θέμα που έχει σχέση με τη ζωή τους στο Οικοτροφείο προφορικά ή γραπτά, ,αν ζητηθεί, με τον πρέποντα ευγενικό τρόπο.

 

ΑΡΘΡΟ 9ο

 

Οι σπουδάστριες κατά την είσοδό τους στο Oικοτροφείο υπογράφουν δήλωση παραλαβής των υπνοδωματίων και των αντίστοιχων λουτρών, των σκευών και των επίπλων, υποχρεουμένων να τα παραδώσουν κατά την αποχώρησή τους σε όποια κατάσταση τα παρέλαβαν, ευθυνόμενες για κάθε βλάβη ή φθορά κακής χρήσης πέραν της συνήθους.

 

Η παροχή ή μη ειδών κλινοστρωμνής και προσωπικών ειδών γίνεται μετά από συνεννόηση με τη Διευθύντρια. Οι οικότροφοι έχουν την ευθύνη της τακτικής καθαριότητος του υπνοδωματίου, του λουτρού και της κλινοστρωμνής. Ειδικότερα, η καθαριότητα της κλινοστρωμνής γίνεται στον υπόγειο χώρο του πλυντηρίου, κατά το πρόγραμμα που ανακοινώνεται κάθε φορά, με πρωτοβουλία της Διευθυντρίας και πάντοτε κατά τις πρωινές ώρες.

 

ΑΡΘΡΟ 10ο

 

Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους, όλες οι φιλοξενούμενες σπουδάστριες (και αυτές ακόμη των οποίων η εισαγωγή έχει ανανεωθεί) παραδίδουν στο Αμαλίειον τα υπνοδωμάτιά τους και τα αντίστοιχα ατομικά λουτρά ελεύθερα από οποιαδήποτε προσωπικά είδη. Συγκεκριμένα, οι σπουδάστριες αποθηκεύουν τα προσωπικά τους είδη στην ντουλάπα τους και, αν δε επαρκεί ο χώρος σε κουτιά με το όνομά τους στην Αποθήκη Φοιτητριών,που βρίσκεται στο υπόγειο του Οικοτροφείου. Με την αποδοχή του κανονισμού οι οικότροφοι εξουσιοδοτούν το Αμαλίειον, σε περίπτωση δυστροπίας, να απομακρύνει τα πιο πάνω είδη προς φύλαξη σε ειδικούς χώρους του υπογείου.

 

Με την αποχώρησή τους υποχρεούνται να παραλαμβάνουν όλα τα προσωπικά τους αντικείμενα από το δωμάτιο, λουτρό και την αποθήκη. Δια της αποδοχής του Κανονισμού οι φιλοξενούμενες εξουσιοδοτούν αμετακλήτως το Αμαλίειον να προχωρεί αζημίως γι’ αυτό, στην απελευθέρωση του χώρου κατά τον πρόσφορο, για την ομαλή λειτουργία του Οικοτροφείου, τρόπο. Σε περίπτωση αθέτησής της πιο πάνω υποχρέωσης το Αμαλίειον προχωρεί σε απελευθέρωση του χώρου σε διάστημα έξι μηνών.

 

ΑΡΘΡΟ 11o

 

Οι σπουδάστριες έχουν δικαίωμα ανενόχλητης μελέτης σε κατάλληλους χώρους, ελεύθερης σκέψης και έκφρασης των ιδεών τους, ελευθερίας συμμετοχής στις εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες του οικοτροφείου. Το Αμαλίειον σέβεται την ιδιωτική ζωή των οικοτρόφων και αξιώνει τον ίδιον σεβασμό από όλες.

 

Κάθε σπουδάστρια έχει το δικαίωμα άμεσης αναφοράς στη Διοικούσα Επιτροπή. Προηγείται αναφορά στην Διευθύντρια και σε περίπτωση μη ανταποκρίσεως  ακολουθεί η έγγραφη αναφορά στην Διοικούσα Επιτροπή. Κάθε παράλληλη ενέργεια ή ανάμειξη προσώπων εκτός της Διοικούσης Επιτροπής αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.

 

Οι φιλοξενούμενες οφείλουν:

 

Να παρουσιάζονται σε πρόσκληση της Διευθύντριας του Οικοτροφείου και να συμμετέχουν στις Συνελεύσεις του Οικοτροφείου υποχρεωτικά, όταν η Συνέλευση αφορά θέματα Ασφαλείας και Λειτουργίας του Οικοτροφείου.

Να προστατεύουν την ιδιωτικότητα των συμφιλοξενουμένων και να αποφεύγουν την ενόχλησή τους.

Να σέβονται την προσωπικότητα των φιλοξενουμένων και των εργαζομένων στο Οικοτροφείο.

Να έχουν ευπρεπή εμφάνιση κατά τη διάρκεια των Εκδηλώσεων, της επαφής με τις Υπηρεσίες του Αμαλιείου και κατά τη διάρκεια των γευμάτων τους στην τραπεζαρία.

Να προσαρμόζονται στον κοινοτικό βίο, αναλογιζόμενες και σεβόμενες την ανάγκη συγκέντρωσης και ηρεμίας για τη μελέτη των υπολοίπων.

Να ενημερώνονται καθημερινά από τις ανακοινώσεις του πίνακα που βρίσκεται έξω από το Γραφείο της Διευθύνσεως.

Να δηλώνουν την απουσία τους πέραν του Σαββατοκύριακου.

ΑΡΘΡΟ 12ο

 

Οι οικότροφοι παρακαλούνται να σέβονται τις ακόλουθες απαγορεύσεις, προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του Οικοτροφείου.

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

 

Αυστηρά το κάπνισμα σε όλους τους χώρους.

Ο προσηλυτισμός σε οποιοδήποτε δόγμα, αίρεση, θρησκεία ή κόμμα και οι πολιτικές εν γένει δραστηριότητες εντός του Αμαλιείου.

Η αναγραφή συνθημάτων και τοιχοκόλληση εικόνων και αφισών στα υπνοδωμάτια και στους κοινόχρηστους χώρους. Κατά τα άλλα η διακόσμηση των υπνοδωματίων είναι στην ελεύθερη κρίση των οικοτρόφων με τον όρο να μη δημιουργούνται ζημιές και προκύπτουν δαπάνες επισκευών. Με την παράδοση των υπνοδωματίων στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους οι σπουδάστριες παραδίδουν τα υπνοδωμάτια και τα λουτρά / WC μετά την αφαίρεση των διακοσμητικών στοιχείων. Απαγορεύεται αυστηρά η διακόσμηση των υπνοδωματίων με γλάστρες και λουλούδια.

Απαγορεύεται η ανάρτηση φωτογραφιών της εσωτερικής ζωής του Αμαλιείου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το μαγείρεμα ιδιαίτερα με τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, οπουδήποτε μέσα στο κτίριο. Η κατανάλωση φαγητού σε οποιονδήποτε άλλο χώρο εκτός από αυτόν της τραπεζαρίας, την καθαριότητα της οποίας μετά την κατανάλωση γεύματος την έχει κάθε οικότροφος.

Η αποθήκευση τροφίμων στα ψυγεία των παρασκευαστηρίων των ορόφων. Σ’ αυτά επιτρέπεται μόνο η αποθήκευση – συντήρηση νερού, γιαουρτιού και γάλακτος, τα οποία θα πρέπει να αναγράφουν το όνομα της οικοτρόφου στην οποία ανήκουν. Ευθύνη για την καθαριότητα των παρασκευαστηρίων έχει η κάθε οικότροφος σε ατομικό επίπεδο, ενώ η εκάστοτε οριζόμενη Υπεύθυνη του παρασκευαστηρίου έχει ευθύνη για την παραλαβή και σωστή διάθεση των ειδών καθαριότητας καθώς και για την επίβλεψη της τήρησης των κανόνων καθαριότητας όπως προβλέπονται ανά παρασκευαστήριο.

Η χρήση ραδιοφώνων, τηλεοράσεων κ.λπ. κατά τέτοιο τρόπο ώστε να παρενοχλείται η μελέτη και η ησυχία των άλλων οικοτρόφων.

Η χαρτοπαιξία και γενικά τα τυχερά παιχνίδια, η χρήση οινοπνευματωδών ποτών .

Η αλλαγή υπνοδωματίων χωρίς την έγκριση της Διευθυντρίας ως και η μετακίνηση από τη θέση τους των επίπλων που είναι τοποθετημένα σ’ αυτά. Οι οικότροφοι δεν τοποθετούν στο υπνοδωμάτιο ή στα καθιστικά των ορόφων δικά τους έπιπλα.

Το πλύσιμο των ρούχων στο λουτρά των υπνοδωματίων, κοινόχρηστους χώρους και το άπλωμα στα μπαλκόνια και παράθυρα.

Η ρίψη αντικειμένων από τα παράθυρα και τα μπαλκόνια.

Η είσοδος μικροπωλητών στο Οικοτροφείο, όπως και των deliveries.

Τα κατοικίδια ζώα μέσα στο κτίριο και στον περιβάλλοντα χώρο. Εξαιρούνται σκύλοι και γάτες που διατηρεί το Αμαλίειον για λόγους φύλαξης και καθαριότητος.

Η διανυκτέρευση τρίτων προσώπων στο Οικοτροφείο και οι αλληλοεπισκέψεις σπουδαστριών στα υπνοδωμάτια κατά τις ώρες κοινής ησυχίας και πέραν της 12ης νυκτερινής.

Απαγορεύεται η χρήση θερμοπομπών, γιατί υπάρχει κίνδυνος αναφλέξεως, λόγω επιβαρύνσεως του συστήματος.

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ

 

Η χρήση του αναβατήρα μόνο για τη μεταφορά των αποσκευών των οικοτρόφων. Οι οικότροφοι θα προμηθεύονται το κλειδί κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του Γραφείου της Διευθύνσεως. Η Διευθύντρια του Οικοτροφείου θα κλειδώνει τον αναβατήρα κατά την αποχώρησή της.

Η παρασκευή ροφημάτων από τις οικοτρόφους στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους (παρασκευαστήρια).

Οι επισκέψεις τρίτων έπειτα από συνεννόηση με την Διευθύντρια και μόνον στους χώρους του ισογείου, σε ώρες που κάθε φορά ορίζει η Διοικούσα Επιτροπή ύστερα από εισήγηση της τελευταίας

ΑΡΘΡΟ 13ο

 

Το Αμαλίειον διαθέτει επαρκείς χώρους για την άνετη εξυπηρέτηση όλων των απαιτουμένων χρήσεων. Για την καλύτερη όμως αξιοποίηση των χώρων αυτών συνιστά στις σπουδάστριες τα ακόλουθα:

 

Να χρησιμοποιούν για τη μελέτη τους το ειδικό Σπουδαστήριο Μελέτης και τις Βιβλιοθήκες του ισογείου. Τα υπνοδωμάτια είναι ιδιωτικοί χώροι περισυλλογής, ηρεμίας και ύπνου. Θα πρέπει να αποφεύγεται η μελέτη σε αυτά ύστερα από τα μεσάνυχτα, όταν μάλιστα ενοχλούνται συγκάτοικοι. Τα καθιστικά των ορόφων είναι χώροι συντροφικότητας, ανάπαυσης και χαλάρωσης. Όχι μελέτης. Συνιστάται επίσης, να αποφεύγεται η μελέτη και σε αυτούς τους χώρους.

 

 ΑΡΘΡΟ 14ο

 

Στον περιβάλλοντα χώρο λειτουργεί ο Ιερός Ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου.Οι σπουδάστριες που επιθυμούν, εκκλησιάζονται με τον δέοντα σεβασμό και ευπρεπή εμφάνιση. Οι φιλοξενούμενες που δεν εκκλησιάζονται, και κατά την ώρα του εκκλησιασμού βρίσκονται στο Οικοτροφείο, πρέπει να σέβονται με την εν γένει συμπεριφορά τους την ιερότητα του εκκλησιαστικού γεγονότος.

 

ΑΡΘΡΟ 15ο

 

Το Αμαλίειον δεν αναμειγνύεται βέβαια στην προσωπική και κοινωνική ζωή των σπουδαστριών εκτός Οικοτροφείου. Αναμένει ,όμως, από αυτές συμπεριφορά εν γένει που δεν εκθέτει το όνομα του Σωματείου στα μέλη, στους φίλους και στην κοινή γνώμη.

 

Παλαιές και νέες οικότροφοι επικουρούν τη Διευθύντρια στην οργάνωση της εύρυθμης λειτουργίας του Οικοτροφείου. Για τον σκοπό αυτό η Διευθύντρια κάθε εξάμηνο προτείνει στη Διοικούσα Επιτροπή πρόγραμμα συμμετοχής των σπουδαστριών στους εξής τομείς της καθημερινότητος:

 

Λειτουργία Τραπεζαρίας.

Λειτουργία Βιβλιοθήκης.

Λειτουργία Γυμναστηρίου.

Λειτουργία Ορόφων.

Οργάνωση Εκδηλώσεων.

Λειτουργία Παρασκευαστηρίων.

 

ΑΡΘΡΟ 16ο

 

Σε περίπτωση εκτάκτου περιστατικού ασθενείας ή ατυχήματος ειδοποιείται άμεσα η Διευθύντρια προκειμένου να καλέσει τις Πρώτες Βοήθειες. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Διευθυντρίας αυτό αναλαμβάνει να πράξει η εκάστοτε Υπεύθυνη Ορόφου.

 

ΑΡΘΡΟ 17ο

 

Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους η Διοικούσα Επιτροπή εγκρίνει το εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα του επομένου καθώς και τους κανονισμούς λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, της Τραπεζαρίας και των υπόλοιπων κοινόχρηστων αιθουσών του ισογείου. Η Διευθύντρια υποβάλλει προηγουμένως προτάσεις που έχει επεξεργασθεί κατά την κρίση της σε συνεργασία με τις οικοτρόφους.

 

Ειδικότερα η Τραπεζαρία, η οποία είναι ανοικτή κατά τις ώρες της λειτουργίας, τις καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα , δεν είναι μόνο αποκλειστικώς χώρος εστίασης των φοιτητριών, αλλά και τόπος επικοινωνίας και συντροφικότητος. Η επιθυμία του Αμαλιείου είναι να οδηγεί τη σπουδαστική κοινότητα σε ατμόσφαιρα οικογενειακής σχέσης και στη δημιουργία ομάδων με κοινά ενδιαφέροντα και δραστηριότητες.

 

Κάθε εξάμηνο αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων κατάλογος των οικοτρόφων με τα ονόματα, την καταγωγή και τη Σχολή Εισαγωγής τους, με ευθύνη της Διευθυντρίας. Ο κατάλογος αυτός ενημερώνεται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και είναι εις γνώσιν όλων των σπουδαστριών.

 

ΑΡΘΡΟ 18ο

 

Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων αυτού του κανονισμού επιβάλλονται οι παρακάτω ποινές:

 

Προφορική σύσταση από τη Διευθύντρια.

Έγγραφη επίπληξη από τη Διευθύντρια.

Έγγραφη προειδοποίηση απομάκρυνσης από το Οικοτροφείο.

Απομάκρυνση από το Οικοτροφείο.

Προ της επιβολής της ποινής η σπουδάστρια καλείται σε έγγραφη απολογία. Οι παραβάσεις καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο που τηρείται με ευθύνη της Διευθυντρίας.

 

Οι σπουδάστριες απομακρύνονται από το Αμαλίειον για παράβαση του Κανονισμού σε κάθε περίπτωση που η Διοικούσα Επιτροπή με αιτιολογημένη απόφαση της κρίνει αναγκαία την απομάκρυνση.

 

 Κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας ενδέχεται να παρουσιαστεί στις οικοτρόφους κάποιο σοβαρό πρόβλημα, εντός ή εκτός του Αμαλιείου, με αντίκτυπο στη συμπεριφορά τους ,το οποίο θα πρέπει να αναφέρουν στη Διευθύντρια. Σε αυτή την περίπτωση ή στην περίπτωση, που με οποιονδήποτε τρόπο αυτό μπορεί να γίνει αντιληπτό και αναφερθεί στη Διευθύντρια, η Δ.Ε. θα αποφασίσει τότε , αν θα πρέπει να διακοπεί η παραμονή της οικοτρόφου, ενδεικτικά, στις εξής περιπτώσεις:

 

Στην περίπτωση που η οικότροφος υποπέσει κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο Οικοτροφείο σε ποινικό αδίκημα.

Αν προκύψει παθολογικό ή άλλο νόσημα που δεν θα μπορεί να αντιμετωπισθεί εντός του οικοτροφείου.

Αν η οικότροφος με την συμπεριφορά της εκθέτει την φήμη του Αμαλίειου με κάποιο τρόπο ανοίκειο σε δημόσιο χώρο ή στην τηλεόραση και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αν η οικότροφος δεν τηρεί την ατομική της υγιεινή και γίνεται ενοχλητική στις άλλες οικοτρόφους.

ΔΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΝΩ ΟΤΙ ΤΑ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΗ. ΓΝΩΡΙΖΩ ΔΕ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΟΤΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΨΕΥΔΩΝ ΚΑΙ/Η ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΑΛΙΕΙΟ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΩ ΤΟ ΑΜΑΛΙΕΙΟ ΓΡΑΠΤΩΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ.

 

ΑΡΘΡΟ 19o

 

Αυτός ο κανονισμός δεσμεύει άμεσα και αναγκαστικά όλες τις σπουδάστριες του Αμαλίειου και ισχύει μέχρι την τροποποίησή του που μπορεί να γίνει μόνον από την Διοικούσα Επιτροπή.

 

Η τυχόν μη πλήρης και εξαντλητική άσκηση από το Αμαλίειο, των δικαιωμάτων που απορρέουν από τον παρόντα Κανονισμό, δεν συνιστά κατάργηση ή αποδυνάμωση των δικαιωμάτων αυτών, ούτε παραίτηση από αυτά.

 

Ο παρών Κανονισμός θα είναι ανηρτημένος στον Πίνακα Ανακοινώσεων που βρίσκεται έξω από το Γραφείο της Διευθύνσεως και μπορεί επίσης να αποτυπωθεί σε έντυπο του Αμαλίειου και να παραδίδεται σε κάθε σπουδάστρια, όπως επίσης μπορεί να αποστέλλεται συνημμένος σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Η προσερχόμενη στο Αμαλίειον σπουδάστρια λαμβάνει γνώση του Κανονισμού και αναλαμβάνει με ενυπόγραφη δήλωσή της, την υποχρέωση της τήρησής του.

 

Η ισχύς του αυτού του Κανονισμού αρχίζει πέντε (5) ημέρες μετά από την έγκρισή του από την Διοικούσα Επιτροπή.

 

Την 21η Νοεμβρίου, ημέρα των Εισοδίων της Θεοτόκου, που εορτάζει ο Ιερός Ναός του Αμαλιείου, τελείται πανηγυρική εορτή και καλούνται τα μέλη της οικογενείας, οι φίλοι και οι συμφοιτητές των οικοτρόφων μας. Ακολουθεί επιμνημόσυνη δέηση υπέρ Ιδρυτών και Ευεργετών.

 

( ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018)